Bio-Flow II Heavy Duty

  • En robust kjele med fleksible monteringsmuligheter som muliggjør optimal plassering av kjelen i fyrrommet.
  • Kjelen har vannrett, liggende konveksjonsdel som rengjøres automatisk av pulser av trykkluft.
  • Kraftige skruer og gearmotorer garanterer en sikker brenselmating og lang levetid.
  • Kjelen har bevegelig trapperist. Dermed tvinges selv brensler med høy slaggetendens i gjennom.
  • Brenselmatingssystem med skrapebunn eller sirkelmater (springfeeder).
  • For å sikre en høy forbrenningstemperatur er sider og topp av brennkammer muret ut med salt- og temperaturresistente steiner. Dette muliggjør også brenning av relativt fuktige brensler.
  • Flere askehåndteringssystemer med flere kombinasjoner.
  • Multisyklon (tilvalg) og røyksuger sørger for at miljøet sikres, ikke bare i test, men også i drift.
  • Forbrenningssonen er lang og smal slik at det er mulig å forbrenne selv de mest langsomt gassende brensler.
  • Kan leveres i container med tekniske installasjoner ferdig montert, eller for plassering i eksisterende fyrrom. Det kan også leveres brenselslager i samme utførelse som containeren.

Bio-Flow II Heavy Duty er en komplett serie av kjeler,brennere, skruesystmer, siloer og matesystemer. Faust Bio-Flowfinnes i 6 ulike størrelser;

130, 200, 370, 650, 950 og 1500 kW.

Kjelen er utviklet for å brenne et bredt sortiment av brenslersom f. eks. pellets, flis, kornavrens m.m. Kjelen kan brennemateriale med opp til 40% fuktinnhold.

Kjelekonstruksjonen er bygget og beregnet etter EN 303-5 somer en EU norm for kjeler, som skal sikre at de krevende EUdirektiver på området overholdes.

Kjelene er konstruert med et forholdsvis langt brennkammer som sikrer at selv de mest krevende brensler brenner helt ut. Det lange brennkammeret gir også mulighet til å fordele lufttilførselen på en måte som optimaliserer forbrenningen ved forskjellige ytelser. Dette gir en smidig kjele med optimal forbrenning helt ned til 20% effekt før kjelen enten går over i glødebevaring eller stopper.

Faust har utviklet et unikt luftfordelingssystem som fordeler luften forskjellig, avhengig av brenseltype og ytelse. Dermed tilføres luften nøyaktig der den trengs. Det igjen betyr at oksygenoverskuddet i forbrenningen styres dynamisk mht. hvor forbrenningssonen er i det store brennkammeret, hvor stor den er og hvordan fordelingen mellom primær- og sekundærluft skal være.

Den vannrette, liggende konveksjonsdelen rengjøres automatisk med trykkluft. Den bevegelige trapperisten i kjelen garanterer at asken transporteres ut av brennkammeret. Fra brennkammerets bunn transporteres asken ut til en ekstern container. I systemet med trapperist skapes en tørkesone dersom man brenner fuktig brensel.

Bio-Flow II er også utstyrt med Faust spesialiteter som vannførende hengsler til den store kjeledøren, samt en trykkavlastende dørlås som gir en sikker avlastning ved evt. røykgasstenninger. Den robuste dørkonstruksjonen med vannkjøling via egen pumpe, blir verdsatt av brukeren år etter år. Ikke bare pga. stabiliteten, men særlig fordi adkomsten til kjele og røykrørsbatteri er eksepsjonell.

Brenselslager

Faust har utviklet brenselsmatingssystemer som passer for Bio-Flow II Heavy Duty-serien. Om brenselet er i en form slik at det ikke kan gli

langs et skrått gulv på egen hånd, som f. eks. flis, så kan vi levere flere ulike brenselmatingssystemer.

Springfeederens kraftige fjærer og store sentertallerken tømmer et lager med et areal på 4000 mm og en høyde på 3 meter. For å kunne

overføre slike store moment til tallerkenen, benyttes et snekkegir for store moment spesielt til dette formålet.

Fausts hydrauliske skrapegulv er utviklet for mating fra lager av størrelsen 50 - 300 kubikkmeter, med en høyde på inntil 5 meter.

Styringen, "Black Magic"

Styringen regulerer forbrenningsprosessen ved hjelp av røykgasstemperaturen og lambdasonden, som måler oksygeninnholdet i røykgassen. Styringen sørger også for at kjelen har et lavtundertrykk.

Black Magic optimaliserer utnyttelsen av brenselet og brenselsdoseringen, avhengig av effektuttaket på forbrukssiden.Kjelens effekt kan modulere mellom 5 og 100 %.

Hele systemet styres av den integrerte og ferdig installerte styreenheten. Dette fører til en enklere og rimeligere el-monteringi fyrrommet. Styringen styrer også den automatiske tenningen ogrøyksugeren.

Alle sensorer og motorer er koblet til styringen som senderinformasjonen til internett. Dermed oppnår man muligheten til å følge kjelens

ytelse uansett hvor i verden man befinner seg. Dette muliggjør også at en tekniker kan sitte på kontoret i Danmark og se både nåværende

og historiske statuser på kjelen og alle dens komponenter.

Fra internett sendes også SMS med eventuelle feilmeldinger til kjelens brukere.

Byggemål